W zależności od zakresu gwarantowanych temperatur transportowych (zależy od rodzaju izolacji oraz wydajności agregatu chłodniczego lub grzewczego) można wyróżnić:


Izotermiczny środek transportu to taki, którego nadwozie (ściany, dach, podłoga i drzwi) wykonane jest z materiałów termoizolacyjnych, co oznacza, że wymiana ciepła między wnętrzem nadwozia a otoczeniem jest ograniczona. W zależności od tego jak dane nadwozie posiada izolację cieplną, wyrażoną wartością globalnego współczynnika przenikania ciepła k [W/(mK)] można wyrónić dwa typy izoterm:

  • IN, czyli izotermiczne środki transportu z izolacją normalną, gdzie k = 0,7 W/(mK),
  • IR, czyli izotermiczne środki transportu z izolacją wzmocnioną, gdzie k = 0,4 W/(mK).

Izoterma zapewnia zakres temperatur wewnątrz zabudowy zazwyczaj powyżej 0 °C. W przypadku nadwozi izotermicznych wyposażonych w izolację normalną, ściany i podłoga powinny być zaopatrzone w izolację wykonaną z materiału o grubości zapewniajcej odpowiednie cechy termoizolacyjne. Przeważnie jest to około 40 mm.

Chłodnie to izotermiczne środki transportu wyposażone w indywidualne lub wspólne dla kilku środków transportu mechaniczne źródło chłodu. Urządzeniem takim mogą być sprężarkowe lub urządzenia absorpcyjne, dzięki czemu możliwe jest wychłodzenie wnętrza przy średniej temperaturze otoczenia +30 °C i utrzymanie temperatury wewąntrz na poziomie określonym wg jednej z klas A-F. Współczynnik przenikania ciepła „k” chłodni klasy B, C, E i F nie powinien przekraczać wartości 0,4 W/(mK)

Klasa Temepratura [°C]
A       +12 do 0
B       +12 do -10
C       +12 do -20
D       0
E       -10
F       -20

Kolejnym środkiem transportu jest lodownia. W lodowni powinno być możliwe utrzymanie temperatury na poziomie zależnym od klasy lodowni przez 12 godzin przy średniej temperaturze zewnątrz nadwozia +30 °C. Współczynnik k w lodowniach klasy B i C powinien mieć wartość nie większą niż 0,4 W/(mK).

Klasa Temperatura [°C]
A       +7
B       -10
C       -20
D       0

Ogrzewane środki transportu powinny być wyposażone w urządzenia grzewcze pozwalające na nagrzewanie przestrzeni wewnątrz nadwozia do temperatury nie wyższej niż +12 °C i zachowanie jej stałej wartości przez minimum 12 godzin bez wyłączania ogrzewania.